De Vogelwerkgroep

De Vogelwerkgroep, kortweg VWG, maakt deel uit van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland welke sinds 1949 bestaat. Samen met de Plantenwerkgroep en Aktief Terreinbeheer, is de VWG in 1980 opgericht.

Om deel uit te maken van de VWG is een kleine kennis van inheemse vogels voldoende. Hoewel veel onderzoek plaatsvindt in individueel verband, zijn er voldoende activiteiten in (kleine) groepjes. Een paar keer meelopen is dan vaak al voldoende om een serieuze bijdrage te kunnen leveren. Schroom dus niet om contact met ons op te nemen! Er is altijd wel een project of onderzoek waarbij uw hulp meer dan welkom is.

Broedvogelonderzoek
Verreweg de grootste klus is jaarlijks het broedvogelonderzoek. Volgens de systematiek van SOVON worden veel terreinen volgens ‘BMP’ methode onderzocht zoals Slotbos Haamstede, het Zeepe, delen van ‘Plan-Tureluur’, het Kaaskenswater, Ronde Weel, en de Algemene begraafpl­aats Zierikzee. Ook gebieden als het Watergat, de Maire, Steenzwaan, Kreken Ouwerkerk, Dijkwater, en veel inlagen worden vrijwel jaarlijks geinventariseerd. Niet-jaarlijks worden delen van polders, dorpen en andere gebieden op broedvogels bekeken. Daarnaast wordt ook jaarlijks een eilanddekkende broedinventarisatie gedaan van Roofvogels, Uilen en de Huiszwaluw. Al deze gegevens worden voor zover mogelijk als BMP ingevoerd bij SOVON.

Najaarstrek
Traditioneel verricht de VWG najaars-trektellingen bij Westenschouwen. Op veel weekenddagen in de periode augustus t/m november worden van 1/2 uur vóór zonsopkomst tot een paar uur erna alle  voorbijvliegende vogels op soort gebracht en geteld. Elk jaar zijn er weer verrassende soorten of dagen met spectaculaire aantallen. Elk jaar wordt ook bij de vuurtoren een zeetrektelling gehouden.

Watervogeltellingen
In januari wordt een eilanddekkende watervogel- en roofvogeltelling gehouden.

PTT-tellingen
SOVON vogelonderzoek organiseert al enige decennia Punt Transect Tellingen. Twee van deze tellingen liggen op ons eiland en worden door de VWG jaarlijks in januari geteld.

Slaapplaatstellingen
In najaar en winter wordt een aantal malen een slaapplaatstelling gehouden van (Blauwe) Kiekendieven en (Kleine) Zilverreigers.

Strandtellingen
In het winterhalfjaar wordt traditioneel een aantal malen het strand geteld op olie- en winterslachtoffers. Dit gebeurt in het kader van (inter)nationale tellingen, in ons land gecoordineerd door NSO (Nederlands Stookolieslachtoffer Onderzoek).

Excursies
Zeker niet onvermeld mag dat de VWG ‘hofleverancier’ is van excursieleiders voor het gevarieerde en succesvolle excursieprogramma van de Natuur- en Vogelwacht.

Overig
De eilandelijke populatie van de Kerkuil en Steenuil hebben het bestaan te danken aan de bijna 100 nestkasten die voor deze soorten zijn opgehangen. Ze zijn stuk voor stuk gemaakt en geplaatst door leden van onze werkgroep. Ditzelfde geldt voor vele tientallen kunstnesten voor de Huiszwaluw. Voor de Gierzwaluw worden, wanneer nodig, speciale dakpannen aangeschaft en geplaatst. Dit gebeurde bijvoorbeeld in 1998: er zijn toen ruim 90 van deze pannen op de NH kerk van Haamstede gelegd.

Zeelieven
Elk jaar publiceert de VWG al haar onderzoeksgegevens in haar contactblad ‘Zeelieven’ (Schouws voor Scholekster). Leden van de VWG publiceren ook frequent in ‘Sterna’, het prachtige blad van onze moedervereniging Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland.

Contact

Via secretariaat@nvsd.nl

Download hier een voorbeeld exemplaar van het blad Zeelieven

 

2016