Deel deze pagina

Vereniging

Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland is een vereniging van leden met een bestuur. De vereniging draait geheel op onbezoldigde vrijwilligers, allemaal met een passie voor natuur, in het bijzonder voor de natuur op Schouwen-Duiveland. Het ledental fluctueert tussen vierhonderdvijfenzeventig en vijfhonderd leden.

Tweemaal per jaar organiseert het bestuur een ledenvergadering: één aan het eind van het jaar wanneer het jaarplan en de begroting van het volgende jaar ter instemming aan de leden worden voorgelegd, en één aan het begin van het jaar waarin verantwoording wordt afgelegd door middel van de jaarrekening en de verslagen van de secretaris en de werkgroepen over het voorgaande jaar. Bij beide vergaderingen komt een interessante spreker een lezing geven.

De officiële doelstelling van de vereniging luidt: “het bevorderen van de bescherming en de verbetering van de natuur, het landschap en het milieu in de gemeente Schouwen-Duiveland en de aangrenzende wateren met toebehoren begrensd als Natura 2000-gebied, te weten: Voordelta, Grevelingen, Oosterschelde en Krammer-Volkerak. Alle activiteiten van de vereniging dienen dit belang.” Deze doelstelling is opgenomen in de statuten van de vereniging.

De statuten zijn in 2021 herzien zodat de vereniging geheel voldoet aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Verder heeft Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland een huishoudelijk reglement en een meerjarenbeleidsplan. Een samenvatting van het meerjarenbeleidsplan vindt u hier.

Wilt u graag een onderwerp bespreken op de maandelijkse bestuursvergadering dan bent u van harte welkom. Graag een week van te voren aanmelden bij secretaris@nvsd.nl. De koffie staat klaar.

 

Het bestuur stelt zich voor