Al onze administratieve aanpassingen en wijzigingen in statuten en huishoudelijk reglement die wij bij de Algemene ledenvergadering (ALV) in september in gang hebben gezet, brengen met zich mee dat er voortaan niet één maar twee Algemene Ledenvergaderingen in een kalenderjaar worden gepland.
We willen in het voorjaar voor het afgelopen jaar verantwoording aan onze leden afleggen, d.w.z. we presenteren de jaarrekening en het secretarieel verslag plus de verslagen van de werkgroepen. Bij de tweede ALV in het najaar worden dan de plannen voor het komende jaar op tafel gelegd plus de daarbij behorende begroting.  Aangezien het bij beide bijeenkomsten gaat om een overzichtelijk en niet al te lang lang formeelgedeelte, kunnen we bij beide vergaderingen na de pauze een spreker uitnodigen. Hierdoor hebben we jaarlijks twee lezingen.

Omdat de ALV in december plaatsvindt vóór het verschijnen van de laatste Sterna van dit jaar, krijgt u deze uitnodiging nu via de nieuwsbrief.