Samenvatting van beleidsplan 2022-2027

Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland

Het beleidsplan vloeit voort uit de statuten van de vereniging. Daarin staat in artikel 2 de doelstelling: “Het bevorderen van de bescherming en de verbetering van de natuur, het landschap en het milieu in de gemeente Schouwen-Duiveland en de aangrenzende wateren met toebehoren begrensd als Natura 2000 gebied, te weten Voordelta, Grevelingen, Oosterschelde en Krammer-Volkerak. Alle activiteiten van de Vereniging dienen dit belang”.

 

De Vereniging  tracht dit doel te bereiken door:

a)  de naleving te bevorderen van de wettelijke bepalingen die hierop betrekking hebben;
b)  het geven van educatie en voorlichting over zaken betreffende de natuur, het milieu en landschapsbescherming;
c)  alle wettelijke middelen die voor het doel der vereniging bevorderlijk zijn.”
In het beleidsplan staat hoe Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland (NVSD) daaraan momenteel vormgeeft en wat de plannen zijn voor de komende vijf jaar.

 

NVSD anno 2022

NVSD anno 2022 heeft zo’n 460 leden, zes werkgroepen met actieve leden en een bestuur.

 

*In de Plantenwerkgroep, de Vogelwerkgroep en de Bomenwerkgroep zitten leden met specialistische kennis die zich bezighouden met onder andere inventarisaties, het organiseren van excursies en adviseren over het beleid aangaande hun werkterrein.
*De werkgroep Actief Terreinbeheer pleegt onderhoud aan voornamelijk cultuurhistorische terreinen en voert ook andere speciale onderhoudsprojecten uit aan dijken en andere terreinen van diverse grondeigenaren.
*De werkgroep Planologie volgt nauwlettend het natuurbeleid van de gemeente Schouwen-Duiveland en reageert proactief op beleidsvoornemens.
*De PR-werkgroep tenslotte houdt zich bezig met de presentatie van de vereniging.
*Samen met de Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee geeft NVSD het verenigingsblad Sterna uit, dat drie of vier keer per jaar verschijnt.
*NVSD werkt samen met diverse andere organisaties die een natuurbelang behartigen en met overheden, vertegenwoordigers van de recreatie- en de landbouwsector.

 

De natuur staat in toenemende mate onder druk, onder andere door klimaatverandering en groeiende recreatie. Het belang van het werk van NVSD neemt daardoor alleen maar toe. Alle genoemde werkzaamheden zijn dan ook nog steeds actueel.
Zij zullen worden voortgezet en zo nodig uitgebreid.

 

De nieuwe plannen van NVSD 

*Het uitbreiden van het excursieprogramma
*Het meedenken met instanties over hoe om te gaan met de afnemende biodiversiteit: overleg over het maaibeleid, over andere maatregelen ter bescherming van insecten en over maatregelen tegen verdroging van natuurgebieden
*Het nauwlettend volgen van het bouwrisico in alle kwetsbare gebieden op Schouwen-Duiveland en het beschermen en versterken van de aanwezige natuur
*Het participeren in een nog door de gemeente Schouwen-Duiveland op te richten werkgroep over de gemeentelijke omgevingsvisie die onder andere gaat over hoe de energietransitie vorm gegeven zal worden op het eiland
*Het bijdragen aan de ontwikkeling van een gemeentelijke bosvisie. Een actueel gemeentelijk bomenbeleidsplan is er momenteel niet, maar moet er wel komen. Er ligt een landelijke opdracht tot meer ‘bos’ ten behoeve van het klimaat, die regionaal ingevuld moet worden. NVSD sluit zich aan bij De Provinciale Bosvisie die inmiddels is verschenen en waarin beplanting wordt voorgesteld met respect voor het lokale (open) landschap, biodiversiteit en cultuurhistorie. Op basis van deze bosvisie zou een gemeentelijke aanpak gedestilleerd moeten worden.
*Het opnieuw in gebruik laten nemen van het karakteristieke cultuurlandschap van de elzenmeten
*Het aandacht geven aan de buitendijkse natuur. Meer dan de helft van de oppervlakte van de gemeente Schouwen-Duiveland ligt buiten de dijken: Oosterschelde, Grevelingen en Voordelta. Deze gebieden zijn van grote (internationale) betekenis voor de natuur, maar hebben te maken met bedreigingen die om actie vragen.
*Het plaats bieden aan nieuwe activiteiten passend bij de doelstellingen van NVSD op projectbasis, d.w.z. met een tijdelijk karakter. Leden met een specifieke deskundigheid of een passie voor een bepaald aspect van de natuur op Schouwen-Duiveland waaraan NVSD nog geen aandacht besteedt, kunnen contact opnemen met het bestuur. Het bestuur kijkt dan samen met de initiatiefnemer(s) of een nieuwe activiteit gestart kan worden. Zo hoopt NVSD flexibeler te zijn en makkelijker te kunnen inspelen op de actualiteit. 
*Het op de agenda zetten van educatie voor jeugd en jongeren en het betrekken van deze groepen bij de natuur en de activiteiten van de vereniging door met hen in gesprek te gaan of door aansprekende projecten op te zetten, dit in samenwerking met bijvoorbeeld scholen, de gemeente en klimaatorganisaties van jongeren.

 

Hoe gaat NVSD dat doen?

Om bovengenoemde ambitieuze plannen te kunnen verwezenlijken en bestaande activiteiten te kunnen continueren en zo mogelijk uit te breiden, zal NVSD trachten het ledenbestand verder te doen toenemen tot 600 leden. Daartoe zal een communicatieplan worden ontwikkeld, zal gekeken worden welke evenementen kunnen worden bezocht of welke gelegenheden kunnen worden benut om informatie te verspreiden en zal de website worden verbeterd. Verder zal de ANBI-status worden aangevraagd zodat een schenking aan de vereniging door de schenker kan worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Tot slot zullen de bijdragen die de werkgroep Actief Terreinbeheer vraagt aan opdrachtgevers en de bijdragen van niet-leden voor excursies de verenigingskas ten goede komen.