ZIERIKZEE – Bij de bouw van een grote vakantiewoning aan de Vertonsweg pompt de
initiatiefnemer illegaal grondwater uit het Slotbos in Burgh-Haamstede.

De initiatiefnemer heeft geen watervergunning en geen natuurbeschermingswet-
vergunning, maar gaat gewoon verder met de bouw en het wegpompen van grondwater uit het naastgelegen beschermde natuurgebied. Hiermee wordt grotenatuurschade aangericht.
Tegen de omgevingsvergunning loopt bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant een
beroepsprocedure en er is een voorlopige voorziening aangevraagd. Meerdere verzoeken
tot handhaving bij de Gemeente Schouwen Duiveland en het waterschap Zeeuwse Stromen
hebben niet tot stilleggen van de bouwactiviteiten geleid. Tot grote ontsteltenis van Natuurmonumenten, Stichting Duinbehoud, Stichting Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland en de Zeeuwse Milieu Federatie.

Bouwen terwijl procedure loopt.

De Vertonsweg 9 grenst direct aan het Natura 2000 gebied Slotbos Haamstede, wat in
eigendom en beheer is bij Natuurmonumenten. De initiatiefnemer bouwt hier een grote
recreatiewoning. Hij heeft een omgevingsvergunning voor de bouw maar hiertegen loopt een
bezwarenprocedure van de vier natuurorganisaties. Tevens is een voorlopige voorziening
aangevraagd om te voorkomen dat er al gebouwd gaat worden voor de definitieve
rechtszaak en er zo natuurschade kan worden aangericht.

Schade aan de natuur

Er wordt zonder aangevraagde watervergunning van het Waterschap en zonder
noodzakelijke Natuurbeschermingswet vergunning al weken grondwater uit het natuurgebied
weggepompt. Het wegpompen van water door de bouw tast de natuur van Slotbos
Haamstede aan. ‘Je ziet de naastgelegen sloten in het Slotbos al leeglopen’ geeft Gert-Jan
Buth van de Natuur- en Vogelwacht aan. De naastgelegen sloten staan droog en het
natuurlijke grasland wordt ontwaterd. Het slotbos heeft normaal juist een vochtig karakter,
door afstromend water uit de hoge duinen gelegen aan de rand van Het Zeepe. Meerdere
verzoeken om handhaving zijn tot op heden vruchteloos gebleken. Handhavers erkennen
dat de vergunningen niet op orde zijn of er niet conform vergunningen gewerkt wordt, maar
treden niet op.

Stenen woning past niet in kwetsbaar gebied

Op de bouwplaats stond een eenvoudige, incidenteel gebruikte stacaravan. In strijd met de
omgevingsverordening 2018 heeft de Gemeente Schouwen Duiveland toestemming
verleend voor de bouw van een zogenaamd “eenvoudig kampeerhuisje”. In werkelijkheid
betreft dit een volledige woning van 3 bouwlagen. Een souterrain, begane grond en eerste
verdieping.. Inclusief bijgebouwen, opstellingen voor zonnecollectoren en verharde
parkeerplaatsen. Geheel geschikt voor permanente bewoning. Voor deze kwetsbare
recreatieve locatie behoort het beleid te zijn: Versterking van de bijzondere
omgevingswaarde door verplaatsing van het recreatieperceel naar een minder gevoelige
locatie elders. Dit zou geheel in lijn zijn met de bestrijding van verdroging van
natuurgebieden en het terugdringen van de stikstofbelasting. “Het “omkatten “van
stacaravanplaatsen naar nieuwbouwvilla’s is wel het laatste wat we moeten willen op de Kop
van Schouwen” aldus Buth. Dit bouwproject vormt een gevaarlijk precedent. Als alle
stacaravans in Westhoek door dergelijke huizen vervangen mogen worden, betekent dit dat
er de komende jaren een enorme verstening van het Schouwse duingebied.

Gevolg
De Natuurorganisaties laten het er niet bij zitten. Het beroep is aangetekend en de
voorlopige herziening wordt binnenkort behandeld. Tot die tijd zou het werk door de
instanties moeten worden stilgelegd om onomkeerbare schade te voorkomen.

Zo hoort het slotbos eruit te zien.